About dev and design of factorio.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
graph TD;
AW[铁矿] --> A;
AX[铜矿] --> F;
AW --> A;
N --> A;
AX --> F;
N --> F;
AC --> P;
N --> P;
A[铁板] --> C[钢材];
A --> D[铁齿轮];
A --> E[管道];
A --> L[弹匣];
A --> AA[铁棒];
F[铜板] --> G[铜线];
AC[石矿] --> P[石砖];
G --> H[电路板];
A --> H;
F --> I[Red];
D --> I;
A --> J[传送带]; %% 一次
D --> J;
A --> K[机械臂]; %% 一次
D --> K;
H --> K;
J --> AD[Green];
K --> AD;
F --> M[穿中弹匣]; %% 一次
C --> M;
L --> M;
N[煤炭] --> O[手雷]; %% 一次
A --> O;
P[石砖] --> Q[墙壁];
M --> R[Grey];
O --> R;
Q --> R;
S[石油气] --> T[硫磺];
U[水] --> T[硫磺];
S --> V[塑料];
N --> V;
V --> W[集成电路];
G --> W;
H --> W;
C --> X[内燃机]; %% Yellow
D --> X;
E --> X;
T --> Y[Blue];
W --> Y;
X --> Y;
H --> Z[插件];
W --> Z;
F --> AB[中电线杆]; %% 可去掉
AA --> AB; %% 可去掉
C --> AB; %% 可去掉
AC --> AE[铁轨]; %% 一次
C --> AE;
AA --> AE;
P --> AF[电炉]; %% 一次
C --> AF;
W --> AF;
AE --> AG[Purple];
AF --> AG;
cZ --> AG;
AK[重油] --> AL[润滑油];
F --> AH[轻质框架];
C --> AH;
V --> AH;
H --> AJ[电动机]; %% 一次
X --> AJ;
AL --> AJ;
A --> AL[硫酸];
T --> AL;
U --> AL;
A --> AU[电池];
F --> AU;
AL --> AU;
C --> AI[机器人构架]; %% 一次
H --> AI;
AJ --> AI;
AU --> AI;
H --> AM[处理器];
W --> AM;
AL --> AM;
AH --> AN[Yellow];
AI --> AN;
AM --> AN;
F --> AP[太阳能板]; %% 以下都是一次
C --> AP;
H --> AP;
A --> AQ[雷达];
D --> AQ;
H --> AQ;
AV[轻油] --> AR[火箭燃剂];
AS[固体燃料] --> AR;
A --> AT[蓄电器];
AU --> AT;
AM --> AO[White];
AH --> AO;
AP --> AO;
AQ --> AO;
AR --> AO;
AT --> AO;

结构

 1. 可扩展(留空间,多接口). 降低依赖
  1. 给重要度大并且未研发生产的对象留空间
  2. 接口多加个箱子,四个方向。
 2. 模块化。
  1. 按照比例分类。(排序按照重要度)
   1. ##TODO 用数据分析可视化一下。
  2. 按照层数分类。层数越低,密集度越高,复杂度越低。
   1. 底层(矿石)
   2. 中层(组装机)
   3. 高层(信息时代 研发中心 核武器)
  3. 输入输出为1.
 3. 连接。
  1. 连接灵活。
   1. 位置
   2. 运输 (学习铁路)

    细节:

 • 科技研发重要度:科技>武器>=生产
 • 提高科技发展速度:
  1. 在电路板后加组装机生产插件
  2. 将瓶子生产自上而下模块化扩展
  3. 电路板扩展 再加一组 3个
  4. 平衡瓶子数量产出

分类

 1. 科技
 2. 生产
 3. 武器
  1. 新武器打虫子
  2. 弹药和炮塔自动化
  3. 瓶颈 -> 留余

0119 通关
太空mod有很多新的剧情。再就是铁路信号,通过信号来规划线路,没有用过,蛮好奇。它能怎么用,用来做什么。